resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Odborná konference

Jednou za rok se na Gymnáziu Duhovka koná přednáškové dopoledne pro všechny studenty gymnázia, kteří si mohou vybrat přednášku, která je zajímá nejvíce. Přednášejícími jsou zajímaví hosté z řad akademiků, vědců, podnikatelů, umělců, cestovatelů. Konferenci pořádají studenti sext, kteří se starají o výběr hostů, organizaci akce i moderování přednášek a diskuzí.

Cestovní veletrh

Sekundy a tercie připravují v rámci zeměpisu pětidenní zájezd do vybraného regionu České republiky. Připravené zájezdy zahrnují dopravu, ubytování, stravu a program na celý zájezd. Studenti zajišťují vše potřebné pro uskutečnění zájezdu a své zájezdy následně prezentují na veletrhu. Jeden vybraný zájezd se uskuteční v rámci výjezdů napříč ročníky na konci školního roku.

p1000139.jpg

Voda

Na konec primy je zařazen přírodovědný projekt Voda. V rámci úvodní teoretické části jsou studenti seznámeni se základními poznatky o vodě z pohledu biologie, fyziky, chemie, geografie a ekologie. Vyvrcholení projektu představuje týdenní terénní cvičení, které zabezpečuje praktickou část projektu. Náplní výjezdu je odběr a analýza vzorků vody, zkoumání vlastností vody, odchyt vodních organismů cedníky a planktonkami, jejich zkoumání pomocí lup a mikroskopů a určování pomocí určovacích klíčů, dále pozorování vodního ptactva dalekohledy, poznávání mokřadních rostlin, zkoumání vztahů mezi organismy v ekosystému rybníka a mnoho dalších aktivit. Součástí kurzu jsou rovněž vycházky zaměřené na pozorování a měření vodních toků a rozvíjení orientačních dovedností v krajině. Před odjezdem na terénní cvičení si studenti plánují jídelníček, realizují nákup potravin a na výjezdu pod dohledem asistentů jídla připravují.

p1040471.jpg

Místo

Projekt Místo zahajuje studium nováčků - primánů na našem gymnáziu a prolíná se téměř všemi předměty. Součástí tohoto projektu je seznámení s fungováním a pravidly školy i procvičování základních studijních dovedností. Zařazeny jsou také základy odborných postupů v rámci jednotlivých předmětů např. mapování a geografický průzkum okolí školy, historie konkrétního místa v okolí školy, základy měření fyzikálních veličin nebo pozorování ptactva v okolí školy.

12961444_1010844858951849_6841477208353728593_o.jpg

Antika

Projektová výuka Antická kultura a vzdělanost ("Antika") je realizována v druhé části školního roku obou prim. Jeho cílem je seznámit studenty s obdobím řecké kultury a vzdělanosti v antickém období. Skupinová práce studentů se soutředí na jedno konkrétní téma (například odívání či divadlo), kromě informací k němu také vyrábí odpovídající předmět. Do projektu se zapojuje více předmětů (český jazyk, výtrarná výchova, matematika, občanská výchova) a je zakončen velkou prezentací před rodiči.

p4010873.jpg

Zámořské objevy

Projektové vyučování Zámořské objevy absolvují studenti sekund v druhé polovině školního roku. Studenti připravují divadelní představení, ve kterém představují nejslavnější objevitele nových světů. Všímají si taky nezbytných členů posádku (navigátor, kuchař) a také zpracovávají pohled domorodých obyvatel. Projekt vrcholí představením, které si studenti sami napíší a sehrají. Každý také zpracuje lodní deník. 

praxe.jpg

Pracovní stáže

Dva týdny bez školy? Ano! Studenti septimy na jaře absolvují své pracovní stáže, v rámci kterých poznají svět práce a aplikují své dosavadní znalosti z ekonomie. Není to ale procházka růžovým sadem – najít si zajímavou pracovní pozici a ucházet se o přijetí firmou, komunikovat s cizími lidmi – kolegy i zákazníky, plnit svěřené úkoly a v neposlední řadě zpracovat deník k praxi. Zkušenosti získané v průběhu praxe pomáhají studentům nejen s volbou maturitních předmětů, ale leckdy i s výběrem vysoké školy.

Lidé mezi námi

Sekundáni a terciáni vedou rozhovory s lidmi žijícími v České republice, kteří pochází z různých zemí, vyznávají různá náboženství a jsou ochotni hovořit se studenty o svých životních zkušenostech. Studenti zjišťují, co obnáší vedení rozhovoru, na který se připravují a poté jej ve dvojicích samostatně vedou. Fotografie zpovídaných osobností a vybrané citáty z rozhovoru jsou umístěny v budově školy. Přepsané rozhovory lze nalézt zde.

Montessori Model OSN

Vybraní studenti nižšího gymnázia se jednou za rok účastní Montessori Modelu OSN, který se koná v Římě. Během čtyřdenní simulace jednání OSN studenti zastupují vybranou zemi v jednání o problémech, které v současné době řeší i reálná Organizace spojených národů. Společně s dalšími pěti sty studenty z více než dvaceti zemí světa hledají řešení předkládaných problémů. Více informací lze nalézt zde.

Renesance

Projekt "Renesance" je realizován pro studenty sekundy zejména v hodinách dějepisu. Ve školním roce 2012/13 se staly výstupem projektu webové stránky, jež si kladly za cíl přinést kvalitní a ověřené informace o jednotlivých aspektech tohoto období. Každý ze studentů našeho prvního montessori ročníku dostal přidělené jedno téma, jehož se stal garantem a odborníkem na základě studia odborných knih a dalších materiálů. V modifikované podobě se projekt zapojuje v sekundách stále. Závěrem projektové práce studenti vyjíždí na dvoudenní exkurzi do Českého Krumlova a okolí.

logo8.jpg

dscn0404.jpg

Afrika

Studenti sekundy se věnují projektu Afrika. Cílem projektu je naplánovat cestu napříč tímto kontinentem (najít konkrétní trasu, kterou pojedou, zajistit ubytování, lokalizovat a popsat zajímavá místa na cestě a v neposlední řadě také zjistit vízové povinnosti a bezpečnostní rizika na cestě. Při práci se studenti seznamují také s kulturními zvyky a tradicemi oblastí, kterými by projížděli.

wp_000253.jpg

Po stopách Habsburků

Tercie absolvují třídenní exkurzi Vídně, která je vítaným doplněním dějepisného projektu „Habsburkové“. Během pobytu si prohlédnou dominanty historického centra města a navštíví například Hofburg, Schönbrunn nebo Naturhistorisches Museum, ale také se “vyřádí“ v Prátru a pochutnají si na vyhlášených lahůdkách, jako jsou „Wiener Schnitzel“  či „Sachertorte“. V rakouské metropoli studenti načerpají mnoho nových poznatků a zážitků a němčináři si navíc procvičí a obohatí svůj „Wortschatz“.

wp_20161007_053.jpg

Kvisextánské projekty

Kvintáni a sextáni absolvují během prvních dvou let na vyšším gymnáziu celkem čtyři projektové týdny, v rámci kterých se intenzivně zabývají tématy, která si sami zvolí.

Nabídka je rozličná a každé pololetí jiná – studenti v rámci proběhlých projektů mohli např. budovat firemní image, stavět web, natáčet chemické videopokusy, zkoumat sociální sítě či osobnostních typologie, prezentovat svou tvorbu v autorské dílně či pracovat v kubofuturistickém ateliéru. Jednotlivé projekty jsou vedeny jak učiteli gymnázia, tak i externisty – odborníky z praxe.

p1030582.jpg

Energetika

Projekt Energetika je určen studentům tercií a vhodně doplňuje zejména učivo chemie a fyziky. Studenti v průběhu 3 týdnu zpracovávají informace o jednotlivých oblastech energetiky, zaměřují se na aktuální problémy či ekologické dopady spjaté s touto oblastí. V závěru projektu studenti absolvují exkurze, např. do vodní či tepelné elektrárny, bioplynové stanice, apod., aby si teoreticky získané znalosti ověřili v praxi. 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png