Anglický jazyk


Angličtina hraje v Duhovce klíčovou roli. Nejde jen o cizí jazyk, ale také o komunikační jazyk a jazyk, ve kterém probíhá mnoho hodin.

Ke studentům přistupujeme individuálně; naše osnovy jsou připraveny pro studenty pocházející z tradiční české základní školy i pro děti s dvojjazyčným původem. Lekce vyučují kvalifikovaní rodilí mluvčí i čeští učitelé a struktura hodin odráží potřeby jednotlivých studentů. Třídy jsou rozděleny do dvou částí - AJ (anglický jazyk) a ESD (rozvoj anglických dovedností), které se navzájem doplňují.

AJ se zaměřuje na používání angličtiny jako nástroje komunikace. To klade důraz na rozvoj receptivních (čtení a poslech) i produktivních dovedností (psaní a mluvení). Důraz klademe také na gramatiku, slovní zásobu, výslovnost a pravopis. To vše je začleněno do tematických celků s vědomím globálních problémů.

ESD se více zaměřuje na literaturu různých žánrů a stylů (próza, drama, poezie a povídky). Je zde také uznání kulturních studií anglicky mluvících zemí a zásad kritického myšlení, kreativního psaní, prezentačních dovedností a schopnosti vyjádřit svůj názor.

Duhovkovým cílem angličtiny je, aby všichni studenti do konce kvarty dosáhli úrovně dvojjazyčnosti. To odpovídá úrovni B2 evropského referenčního rámce pro jazyky. Na konci sexty by znalosti studentů měly odpovídat úrovni C1 nebo vyšší. Cílem je biliterárnost. Tyto cíle usnadňují vstup do IB programu pro septimu a oktavu a také by jim měly pomoci prospívat v moderním globalizovaném světě. V případě potřeby poskytujeme studentům, kteří ji potřebují, další jazykovou podporu ve formě hodin navíc s lektorem.

Český jazyk a literatura


Předmět zahrnuje tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které jsou ve výuce propojovány.

Hlavním cílem je rozvíjet u studentů kultivovaný mluvený i písemný projev a komunikační dovednosti. Klademe důraz na čtenářství a prohlubování lásky k literatuře. Studenti pracují s různými druhy textů, učí se je interpretovat, formulovat vlastní názory a argumentovat. Rozvíjejí také dovednosti vyhledávat, získávat a zpracovávat informace z více zdrojů a vytvářet mluvené i psané projevy adekvátní různým komunikačním situacím.

V rámci IB studia se pak studenti zdokonalují v analýze a interpretaci literárních děl různých období a žánrů, zkoumají estetickou funkci literárního jazyka, intertextualitu a vztahy mezi literaturou a světem.

Německý a Španělský jazyk


S dalším cizím jazykem začínají naši studenti v sekundě s tříhodinovou týdenní dotací. Ve vyšších ročnících přibývají hodiny s rodilým mluvčím, které jsou zaměřeny primárně na rozvoj konverzačních dovedností. Cílem výuky je nejen osvojení jazyka, ale i seznámení s reáliemi příslušných zemí. Studenti po prvních dvou letech (v tercii) dosáhnou úrovně A1 dle SERRJ, v kvintě pak úrovně A2 a v oktávě úrovně B1+.

Od septimy vzniká vedle standardní skupiny také pokročilejší skupina, která se skládá ze studentů se zvýšeným zájmem o jazyk a obsahově tak zvládají náročnější IB kurikulum.

Čtyři základní kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) posilujeme nejen v běžných hodinách jazyka, ale také ve volitelných předmětech, které studentům předmětová komise nabízí - v kvintě a sextě vlastivěda německy či španělsky mluvících zemí a germánská či hispánská kultura; v septimě a oktávě je pak studentům nabízen volitelný předmět seminář a konverzace z německého či španělského jazyka, který celkově prohlubuje studentovu jazykovou kondici, připravuje k maturitě či IB diplomu a studiu na VŠ.

Matematika


Matematika má v koncepci Duhovky velmi důležité místo jako věda i předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost ve vyjadřování. Zejména v nižších ročnících využíváme řadu pomůcek, které studentům pomáhají s vizualizací a umožňují jim překlenutí od konkrétních objektů k abstraktním pojmům a koncepcím. Také rozvíjejí nezbytnou prostorovou představivost.

Těžiště výuky spočívá v osvojování strategie řešení úloh a problémů. Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení zadaných problémů a tím k pěstování schopnosti aplikace logického myšlení. Učí se pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Učí se srozumitelně a věcně argumentovat.

Během studia si studenti uvědomují, že zvládáním učiva matematiky získávají důležité nástroje pro studium dalších exaktních disciplín i dovednosti pro běžný život. Matematika současně přispívá k formování některých rysů žákovy osobnosti, jako je přesnost, pečlivost, vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Ve dvouletém programu IB, který studentům na naší škole nabízíme, se studenti cíleně připravují na poměrně náročné závěrečné testy na konci druhého dvouletí. Je možné si vybrat ze dvou programů – základní (standard level), nebo pokročilý (higher level).

4Life a Společenské vědy


Občanská výchova je prostorem, kde mají studenti možnost poznávat sami sebe, rozvíjet své kompetence pracovní i studijní a pracovat s problematikou mezilidských vztahů v rámci třídy, školy, rodiny i společnosti. Seznamují se s prostředím, ve kterém žijí a řídí se principy jeho fungování (od školních pravidel až po základy právního státu). Studenti jsou vedeni k přemýšlení o hospodaření.

Studenti v hodinách společenských věd v různé formě prezentují, jak porozuměli často i složitým společenským jevům. Učí se debatovat a nacházet souvislosti s ději v současném světě a se svým vlastním životem. Prakticky se učí konstruktivně a kultivovaně účastnit debaty i o složitějších nebo přímo kontroverzních tématech a v debatě vysvětlit a hájit svůj názor nebo názor někoho jiného. Učí se také rozlišovat a porovnávat jednotlivé argumenty a jejich váhu. Rozvíjejí svou schopnost vyhodnotit informace a argumenty a na jejich základě zaujmout postoj i s uvědoměním si možných důsledků svého postoje. V rámci mediální výchovy se seznamují s tvorbou mediálních sdělení a sami je tvoří.

Důležitým cílem je výchova k respektování lidských práv a k toleranci, která je jádrem prevence rasistických a xenofobních postojů. Tyto cíle směřují k výchově občanů, kteří se budou aktivně zapojovat do života v demokratické společnosti a budou svobodnými a přitom odpovědnými lidmi schopnými kriticky myslet, lidmi, kteří se nenechají snadno manipulovat a kteří si uvědomují svoji odpovědnost a možnosti.

Dějepis


Dějepis vnímáme jako prostředek k rozvoji kritického myšlení, uvažování v souvislostech a hledání příkladů a vzorů pro náš současný život. Cílem studia je také získat základní orientaci v dějinách, to znamená osvojit si základní historickou terminologii a umět časově a prostorově zařazovat historická fakta, osobnosti jevy a procesy. V neposlední řadě rozumět tomu, že historie je konstruována v konkrétním společenském kontextu. Tomu říkáme historická gramotnost.

Fakta a letopočty tak nejsou cílem, ale prostředkem k pochopení souvislostí a posouzení významu historických událostí a osobností pro dnešek a budoucnost. Na nižším gymnáziu se zaměřujeme především na historické fenomény (způsoby vládnutí ve středověku, cestování a obchod, holocaust a lidské chování...), program vyššího gymnázia klade větší důraz i na politické dějiny. Od sekundy do sexty je polovina hodin vyučována v angličtině, v sekundě a tercii jsou studenti spojeni dohromady.

Přírodní vědy


Přírodní vědy v Duhovce zahrnují předměty biologie, fyzika a chemie a zaměřují se na okruh témat spojených se zkoumáním přírody.

Studenti poznávají přírodu jako ucelený systém, a mohou tak obdivovat její jedinečnost a dokonalost. Dostávají také příležitost porozumět důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci všech živých soustav a uvědomit si závislost člověka na přírodních zdrojích a jeho vliv na stav životního prostředí. Tyto poznatky mohou studenti dále využívají ve prospěch ochrany přírody a principů trvale udržitelného rozvoje.

Badatelský charakter výuky umožňuje studentům osvojit si důležité dovednosti, zejména soustavně a objektivně pozorovat, experimentovat a měřit, vést záznamy, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Přírodní vědy podporují práci s informačními zdroji a vzájemnou spolupráci mezi studenty, rozvíjejí logické uvažování, schopnost klást si otázky a hledat na ně odpovědi a řešit praktické problémy.

V sekundě a tercii jsou biologie, fyzika a chemie spojeny do jediného vyučovacího předmětu - integrované přírodovědy a studenti si sami volí na každý měsíc jiný projekt.

Zeměpis


Naším cílem je představit zeměpis jako předmět, který integruje celou řadu oborů a dává jim prostorový aspekt. Chceme vzbudit či posílit zájem studentů o poznávání světa. Studenti se naučí klást geografické otázky: kde je to umístěno, proč je to tam, jak to vzniklo, jaký to má vliv na prostředí, jaký má tato poloha vztah k umístění ostatních geografických objektů?

Studenti si osvojí schopnost získávat, třídit a analyzovat geografické informace, používat mapy, grafy, texty a fotografie; systematicky vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace z různých zdrojů; rozlišovat jejich kvalitu a hodnotu a být schopni jejich interpretace. Tím rozvíjejí svou dovednost kriticky myslet, posuzovat a porovnávat územní změny, sociální a hospodářské jevy a procesy v prostoru.

V sekundě a tercii jsou studenti spojeni dohromady a polovina výuky probíhá v angličtině (vždy jedno pololetí).

Informatika


Informační technologie vnímáme jako důležitý nástroj pro uchopení dnešního světa. Hodiny budují informační gramotnost (schopnost vyhledávat relevantní informace a účelně je zpracovávat) a digitální gramotnost (schopnost využívat technologie k učení i v běžném životě). Práce s moderními technologiemi není omezena jen na tento předmět, ale prostupuje všemi předměty.

Estetická výchova


V estetické výchově se zaměřujeme zejména na rozvíjení výtvarného cítění, tvořivosti, představivosti, fantazie a vnímavosti žáka k uměleckému dílu.

Je realizována jako šestiletý kurz ve dvou blocích. Od primy do kvarty se studenti povinně věnují výtvarné a hudební výchově. Výuka je z části vedena v angličtině - ve výtvarné výchově v primě a sekundě spolupracuje s českým vyučujícím rodilý mluvčí, hudební výchova v tercii a kvartě probíhá už jen v angličtině.

V kvintě a v sextě si studenti volí z nabídky oborů: výtvarné umění, hudba, drama, fotografie, řemeslo a design. Hudební a dramatický obor je vyučován v angličtině, ostatní vedou čeští vyučující. Ve věkově smíšených skupinách se studenti věnují projektům, jejichž individuální výstupy jsou prezentovány na závěrečných veřejných klauzurách.

V septimě a oktávě mohou studenti absolvovat volitelný maturitní seminář z dějin výtvarného umění. Pro IB studenty je připraven dvouletý kurz Visual Arts, zabývající se komplexně třemi hlavními komponenty: kontextem výtvarného umění, jeho metodami a v neposlední řadě jeho komunikačními možnostmi. Studenti si rozšiřují své teoretické znalosti a rozvíjejí své praktické i kurátorské dovednosti, přičemž výtvarné experimenty a nabyté zkušenosti průběžně zaznamenávají do deníků. Celý kurz je zakončen výstavou, závěrečným portfoliem a teoretickou srovnávací studií.

Tělesná výchova


Všechny studenty (bez ohledu na individuální dispozice) vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry, a tím získali trvalý kladný vztah ke sportu nebo jiné podobě fyzické aktivity.

Studenti si v Tělesné výchově osvojují dovednosti a návyky, které jim dávají možnosti kultivovat vlastní osobnost a zodpovědně pečovat o své tělo. V rámci hodnocení se (kromě aktivity) zaměřujeme především na pokrok v daném cyklu mezi začátkem a koncem cyklu a také pokrok mezi jednotlivými roky studia. Vždy se srovnává pokrok a zlepšení v porovnání se sebou samým, ne s ostatními.

Volitelné předměty


Od tercie výše dáváme studentům možnost utvářet své vzdělávání i výběrem volitelných předmětů. Nabídka volitelných předmětů se mění každý rok a zahrnuje široké spektrum činností, které umožňují studentům prohlubovat znalosti a dovednosti získané v základní úrovni v hodinách či se věnovat činnostem, na kterém v hlavním vzdělávacím proudu „není čas“. V septimě a oktávě semináře směřují k maturitě a přípravě na další studium.

Učební plány ke stažení