Rozvoj demokratické kultury na Gymnáziu Duhovka s.r.o.


Registrační číslo projektu:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002077

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 Gymnázium Duhovka realizuje projekt finančně podpořený v evropském programu OP Praha - pól růstu ČR (výzva 58), který pomůže vytvářet ve škole demokratické klima, podporovat demokratickou kulturu (DK), přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti.

V rámci projektu bude vytvořen, vyhodnocen a pilotován komplexní školní program, který díky vzájemně propojeným aktivitám umožní posílit schopnosti školy průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve všech oblastech zaměřených na vedení, učitelé, žáky a rodiče.

Na začátku projektu v rámci týmové spolupráce na základě dotazníkových šetření a SWOT analýzy jsou zpracovány interní dokumenty:

 • Analýza DK ve škole
 • Akční plán rozvoje DK na školní rok 2021/22 a 2022/23  

V rámci projektu jsou podpořeny: 

 • spolupráce vedoucích předmětových komisí v rámci PLT (Pedagogical Leading Team),
 • spolupráce a vzájemná podpora týmu třídních učitelů, týmu Pastoral Care
 • nastavení, realizace a vyhodnocení tripartitních schůzek na nižším gymnáziu,
 • práce školního parlamentu,
 • spolupráce týmu CAS a dobrovolnictví,
 • realizace průřezových témat formou projektového vyučování a meziročníkové spolupráce (podzimní / červnové projektové výjezdy, odborná konference, adaptační kurz a Prima týden),
 • vzdělávání realizačního týmu (plánování, vedení týmu, komunikace),
 • vzdělávání učitelů formou workshopů, peer-to-peer setkání, vzdělávacích dnů.
Produkty projektu:
 1. Mapa demokratických kompetencí
 2. Velké výstupy gymnázia, Příručka k IB studiu
 3. Projektová výuka na Gymnáziu Duhovka
 4. Příručka k personal reflection, Příručka k tripartitám, Web pro TU