Osmileté denní gymnázium

Osmileté denní gymnázium

Dny otevřených dveří proběhnou ve čtvrtek 16. 11. 2023 a v úterý 6. 2. 2024.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijímací řízení 2023

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme na základě přijímacího řízení přijmout na gymnázium Duhovka do osmiletého programu (obor 79-41-K/81) 44 studentů (tj. 2 třídy - prima A, primu B). Přijímací řízení se skládá ze 40 % ze školní části a dle Vyhlášky také z 60 % ze státní části (didaktické testy z českého jazyka a matematiky od společnosti Cermat). Každoročně rozhodne ředitel školy podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacího řízení a stanoví jednotná kritéria pro uchazeče (viz níže).

Pro školní rok 2023/2024 byly termíny podle vyhlášky MŠMT stanoveny následovně - 1. termín na 17. 4. 2023 (první škola na přihlášce), 2. termín na 18. 4. 2023 (druhá škola na přihlášce). Ústní část přijímacího řízení proběhne ve dnech 24. 4. až 28. 4. 2023.

Přijímací řízení pro 2023/2024

Doručování přihlášek

Na přihlášce nepožadujeme doložení lékařského potvrzení. Je možné podat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději 1. 3. 2023 a to poštou na adresu: Ortenovo náměstí 1275/34, 170 00 Praha 7 - Holešovice; nebo doručit osobně do kanceláře školy (paní Michaele Klabíkové).

Přihláška je ke stažení na našem webu nebo ji poskytne ZŠ. S vyplněnou přihláškou doručte Dotazník pro žáka.

Přihláška  DOTAZNÍK PRO ŽÁKA

Kancelář školy

Kritéria přijímacího řízení

Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se účastní žáci, kteří končí 5. třídu základní školy. K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Přijímací řízení se skládá z:

písemných částí (pondělí 17. 4. nebo úterý 18. 4. 2023)

 • státní testy z českého jazyka a matematiky (na státní testy mohou jít uchazeči v obou termínech - v 1. termínu na školu, která je na přihlášce uvedena jako první)
 • test z angličtiny
 • osobnostní dotazník

ústních částí (ve dnech 24. - 28. 4. 2023)

 • pohovor se školní psycholožkou ověřující studijní předpoklady
 • ústní část z angličtiny

Váha jednotlivých částí přijímacího řízení:

 • státní testy z Čj + M (dle vyhlášky 30% + 30%) – celkem 60%
 • zkouška z anglického jazyka (10% test, 10% ústní část) – celkem 20%
 • část se školní psycholožkou (9% pohovor, 10% osobnostní dotazník resp. ověření studijních předpokladů) – 19%
 • vysvědčení z předchozího vzdělávání (do průměru 2,0 na pololetním hodnocení z 5. třídy) - 1%

Přijato bude max. 44 žáků tj. 2 třídy. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermat. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na nástěnce před budovou gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dní. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z angličtiny. Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na nástěnce gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníkem.

Osmileté denní studium

2023/2024 Program prima - oktáva

Map pin icon
Praha 7 - Holešovice
česko-anglická montessori výuka
zakončeno českou maturitou s možností získat mezinárodní IB maturitu**

- školní rok = 10 měsíců

* vyšší gymnázium (kvinta - oktáva) plus 20 000 Kč / školní rok

** septima - oktáva: zakončená Full IB programem - plus 15 000 Kč / školní rok

Přestup do vyšších ročníků

Nabízíme několik volných míst i ve vyšších ročnících. Kontaktní osobou pro přestup do vyšších ročníku je Ing. Tomáš Kučera, tomas.kucera@duhovkagymnazium.cz

Proces

 • Kontaktujte kancelář školy a informujte se o volném místě ve třídě resp. požádejte o umístění na čekací listinu.
 • Pokud je kapacita volná, absolvuje uchazeč testy pro přestup (český jazyk, matematika, anglický jazyk, druhý cizí jazyk) + osobní rozhovor s vedením školy a školní psycholožkou.
 • Pokud jsou výsledky testů uspokojivé, je umožněno pětidenní pozorování ve třídě.
 • Adaptační týden/pozorování ve škole s následným vyhodnocením je nutnou součástí přestupu.
 • Vyjádření ředitele školy o přijetí/nepřijetí
 • Podpis smlouvy

Co je nutné předložit v případě přijetí do kanceláře školy

 • hlášení ze školy, ze které přestupuje (pouze studenti prima až kvarta)
 • kopie posledního vysvědčení
 • zvolit druhý cizí jazyk (německý nebo španělský - od sekundy dále)
 • dotazník žáka (dostanete v kanceláři)
 • smlouva

Pozorování pro zájemce

Pokud máte zájem o návštěvu výuky - kontaktujte, prosím, kancelář školy.

Rozdílové zkoušky

V případě přestupu v průběhu roku/ po pobytu v zahraničí/ ze školy s rozdílným studijním plánem může ředitel nařídit rozdílové zkoušky. Student je dopředu informován o jejich obsahu a rozsahu.

Často kladené dotazy

Testujeme především akademický potenciál dítěte. To, jestli se mu bude na gymnáziu dařit.  Test ukazuje předpoklady k úspěšnému studiu na gymnáziu, je rozdělen do několika samostatných rovin a zaměřuje se na kompetence, které jsou pro studenta všeobecného gymnázia nezbytné, tj. porozumění úkolům, způsoby řešení, pojmové a numerické vztahy apod.

Pohovor s psychologem se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výchova a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogiky Marie Montessori. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech.

Výsledek z angličtiny představuje 20% váhy přijímacího řízení. Naše škola je dostupná i pro studenty z běžných základních škol.