Osmileté denní gymnázium

Osmileté denní gymnázium

Dny otevřených dveří proběhnou ve čtvrtek 16. 11. 2023 a v úterý 6. 2. 2024.

Harmonogram DOD

 • ranní/dopolední část:
  • 8:00 - 12:00 prohlídka školy s možností nahlédnout do výuky
  • 10:00 - setkání s vedením školy
 • odpolední část:
  • 17:00 - 17:30 prohlídka školy
  • 17:30 - setkání s vedením školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijímací řízení 2024

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme na základě přijímacího řízení přijmout na Gymnázium Duhovka do osmiletého programu (obor 79-41-K/81) 44 studentů (tj. 2 třídy - prima A, primu B). Přijímací řízení se skládá ze 40 % ze školní části a dle Vyhlášky také z 60 % ze státní části (didaktické testy z českého jazyka a matematiky od společnosti Cermat). Každoročně rozhodne ředitel školy podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacího řízení a stanoví jednotná kritéria pro uchazeče (viz níže).

Pro školní rok 2024/2025 byly termíny státní části podle vyhlášky MŠMT a školní části stanoveny následovně:

 • státní část - 16. 4. 2024 (1. termín) a 17. 4. 2024 (2. termín)
 • školní část - 9. 4. nebo 11. 4. 2024 (termín uchazeči stanoví škola)

Vyhlášení příjímacího řízení 2024/25 

Kritéria přijímacího řízení

Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se účastní žáci, kteří končí 5. třídu základní školy. K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Přijímací řízení se skládá z písemné části:

 • státní test z českého jazyka (váha 30 %)
 • státní test z matematiky (váha 30 %)
 • test z angličtiny (váha 10 %)
 • osobnostní dotazník (váha 4 %)

a ústní části:

 • assessment centrum ověřující studijní předpoklady - motivace, kooperace, emoční zralost, samostatnost (váha 16 %)
 • ústní pohovor v anglickém jazyce (váha 10 %)

Povinné přílohy k přihlášce:

 1. vysvědčení nebo výpis z vysvědčení či slovní hodnocení z prvního pololetí 5. ročníku v českém nebo anglickém jazyce
 2. doklad o ukončení pátého ročníku základní školy (typicky závěrečné vysvědčení z 5. ročníku), který přijatí uchazeči doloží dodatečně (nejpozději v den nástupu do školy)

Doručování přihlášek

Přihlášku je třeba podat v termínu 1. - 20. 2. 2024. Bližší informace o možnostech přihlášení naleznete na této webové stránce. Na přihlášce nepožadujeme doložení lékařského potvrzení. 

Dbejte na stejně uvedené pořadí škol na každé Vámi vyplněné přihlášce.

Kancelář školy

Osmileté denní studium

2024/2025 Program prima - oktáva

Map pin icon
Praha 7 - Holešovice
česko-anglická montessori výuka
zakončeno českou maturitou s možností získat mezinárodní IB maturitu**

- školní rok = 10 měsíců

* vyšší gymnázium (kvinta - oktáva) plus 20 000 Kč / školní rok

** septima - oktáva: zakončená Full IB programem - plus 15 000 Kč / školní rok

Přestup do vyšších ročníků

Nabízíme několik volných míst i ve vyšších ročnících. Kontaktní osobou pro přestup do vyšších ročníku je Ing. Tomáš Kučera, tomas.kucera@duhovkagymnazium.cz

Proces

 • Kontaktujte kancelář školy a informujte se o volném místě ve třídě resp. požádejte o umístění na čekací listinu.
 • Pokud je kapacita volná, absolvuje uchazeč testy pro přestup (český jazyk, matematika, anglický jazyk, druhý cizí jazyk) + osobní rozhovor s vedením školy a školní psycholožkou.
 • Pokud jsou výsledky testů uspokojivé, je umožněno pětidenní pozorování ve třídě.
 • Adaptační týden/pozorování ve škole s následným vyhodnocením je nutnou součástí přestupu.
 • Vyjádření ředitele školy o přijetí/nepřijetí
 • Podpis smlouvy

Co je nutné předložit v případě přijetí do kanceláře školy

 • hlášení ze školy, ze které přestupuje (pouze studenti prima až kvarta)
 • kopie posledního vysvědčení
 • zvolit druhý cizí jazyk (německý nebo španělský - od sekundy dále)
 • dotazník žáka (dostanete v kanceláři)
 • smlouva

Pozorování pro zájemce

Pokud máte zájem o návštěvu výuky - kontaktujte, prosím, kancelář školy.

Rozdílové zkoušky

V případě přestupu v průběhu roku/ po pobytu v zahraničí/ ze školy s rozdílným studijním plánem může ředitel nařídit rozdílové zkoušky. Student je dopředu informován o jejich obsahu a rozsahu.

Často kladené dotazy

Testujeme především akademický potenciál dítěte. To, jestli se mu bude na gymnáziu dařit.  Test ukazuje předpoklady k úspěšnému studiu na gymnáziu, je rozdělen do několika samostatných rovin a zaměřuje se na kompetence, které jsou pro studenta všeobecného gymnázia nezbytné, tj. porozumění úkolům, způsoby řešení, pojmové a numerické vztahy apod.

Pohovor s psychologem se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výchova a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogiky Marie Montessori. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech.

Výsledek z angličtiny představuje 20% váhy přijímacího řízení. Naše škola je dostupná i pro studenty z běžných základních škol.