resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Rozvoj demokratické kultury na Gymnáziu Duhovka s.r.o.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002077

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 Gymnázium Duhovka realizuje projekt finančně podpořený v evropském programu OP Praha - pól růstu ČR (výzva 58), který pomůže vytvářet ve škole demokratické klima, podporovat demokratickou kulturu (DK), přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti. V rámci projektu bude vytvořen, vyhodnocen a pilotován komplexní školní program, který díky vzájemně propojeným aktivitám umožní posílit schopnosti školy průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve všech oblastech zaměřených na vedení, učitelé, žáky a rodiče. 

Výzva 58

Na začátku projektu v rámci týmové spolupráce na základě dotazníkových šetření a SWOT analýzy jsou zpracovány interní dokumenty:

 • Analýza DK ve škole
 • Akční plán rozvoje DK na školní rok 2021/22 a 2022/23  

V rámci projektu jsou podpořeny: 

 • spolupráce vedoucích předmětových komisí v rámci PLT (Pedagogical Leading Team),
 • spolupráce a vzájemná podpora týmu třídních učitelů, týmu Pastoral Care
 • nastavení, realizace a vyhodnocení tripartitních schůzek na nižším gymnáziu,
 • práce školního parlamentu,
 • spolupráce týmu CAS a dobrovolnictví,
 • realizace průřezových témat formou projektového vyučování a meziročníkové spolupráce (podzimní / červnové projektové výjezdy, odborná konference, adaptační kurz a Prima týden),
 • vzdělávání realizačního týmu (plánování, vedení týmu, komunikace),
 • vzdělávání učitelů formou workshopů, peer-to-peer setkání, vzdělávacích dnů.

V rámci projektu vytvoříme příručky, ve kterých shrneme své zkušenosti z aktivit, školení i týmové spolupráce a nastavíme společné postupy na další období:

 • Mapa klíčových kompetencí pro rozvoj DK 
 • Inovované moduly školního kurikula zaměřené na rozvoj DK: 3 moduly – Průřezová témata v ŠVP, Velké výstupy gymnázia, Aspekty IB spojené s rozvojem DK (profil absolventa, CAS, kritické myšlení atd.)
 • Soubor metodik pro výuku a projektové vyučování - rozvoj kompetencí pro DK (meziročníková spolupráce, projektové vyučování)
 • Soubor metodik pro třídní učitele – třídnické hodiny, tripartity, třídní klima

Realizační tým:

 • Odborný garant projektu: Mgr. Petr Hopfinger /Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová
 • Metodici (5 sdílených pozic): Ing. Tomáš Kučera, Mgr. Alena Černochová, Mgr. Zuzana Pavelková, Mgr. Radka Nedbalová, Keith Berry, Mark Bathe, Mgr. Lenka Nedvědová 
 • Třídní učitelé – průvodci DK (4 sdílené pozice): Mgr. Alena Černochová, Mgr. Radka Nedbalová, Mgr. Adam Raška, Mgr. Michala Opatová, Ph.D., Mgr. Jan Efraim Hladík 
 • Koordinátor školního parlamentu: Mgr. Jan Efraim Hladík
 • Administrativa: Mgr. Ellina Horalíková (projektová manažerka), Marcela Rutová (finanční manažerka)
eu_logo.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png