resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Předměty

Charakteristika jednotlivých předmětů

 • český jazyk a literatura

Předmět Český jazyk má významnou úlohu v přípravě studentů pro celoživotní učení a seberealizaci. Jeho prostřednictvím se žáci seznamují s ovládáním a využíváním základních jazykových jevů pro dorozumívání. Posláním tohoto předmětu je rozvíjet u studentů kultivovaný projev, dovednost vyhledávat, získávat a zpracovat informace z více zdrojů, porozumět různým druhům textů a sdělení, vyjádřit pocity a reakce, srozumitelně komunikovat s okolím. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Všechny složky se vzájemně prolínají, Český jazyk  tak získává komplexní charakter.

 • anglický jazyk

Anglický jazyk hraje na Duhovce klíčovou roli, není jen cizím jazykem, ale i jazykem komunikačním, jazykem, ve kterém probíhá část výuky. Ke studentům přistupujeme individuálně, naše kurikulum je připravené jak pro studenty, kteří přicházejí z běžné české základní školy, tak pro studenty pocházející z bilingvního zázemí. Hodiny jsou vyučované kvalifikovanými rodilými mluvčími i českými učiteli a jejich struktura odráží potřeby jednotlivých studentů. Výuka je organizačně rozdělena do dvou předmětů Anglický jazyk (AJ) a English Skills Development (ESD), které na sebe navazují, vzájemně se prohlubují a doplňují. Předmět AJ je zaměřen především na rozvoj kumunikačních dovedností (čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení). Velký důraz se klade na osvojení gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti i pravopisu.

Předmět ESD se více soustředí na praktické použití výrazů, spojení, specifické slovní zásoby v běžných situacích formálních, akademických i neformálních v každodenním životě. Výuka zahrnuje osvojení fakt a znalostí z oblasti reálií anglicky mluvicích zemí a anglicky psané literatury s uplatněním zásad kritického myšlení, kreativního psaní a umění prezentovat a obhájit svůj názor.

V obou předmětech AJ a ESD se věnujeme nácviků zkouškových strategií. V nemalé míře dbáme na rozvoj interaktivních dovedností. Cílem je, aby všichni studenti byli na konci kvarty na úrovni B2. V sextě by jejich znalost měla být na úrovni C1 a vyšší podle Evropského referenčního jazykového rámce. Navíc poskytujeme studentům podporu ve formě doplňkových hodin – program English Buddies.

 • matematika

Matematika má v koncepci Duhovky velmi důležité místo jako věda i předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a vyjadřování. V nižších ročnících využíváme řadu pomůcek, které studentům pomáhají s vizualizací a překlenutím od konkrétních objektů k abstraktním pojmům a koncepcím. Těžiště výuky spočívá v osvojování strategie řešení úloh a problémů. Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení zadaných problémů a tím k pěstování schopnosti aplikace logického myšlení. Učí se pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit, učí se srozumitelně a věcně argumentovat. Během studia si studenti uvědomují, že zvládáním učiva matematiky získávají důležité nástroje pro studium dalších exaktních disciplín i pro běžný život. Matematika současně přispívá k formování některých rysů žákovy osobnosti jako je přesnost, pečlivost, vytrvalost, pracovitost, kritičnost.

 • přírodní vědy

Přírodní vědy v Duhovce zahrnují předměty biologie, fyzika a chemie a zaměřují se na okruh témat spojených se zkoumáním přírody. Studenti poznávají přírodu jako ucelený systém, a mohou tak obdivovat její jedinečnost a dokonalost. Dostávají také příležitost porozumět důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci všech živých soustav a uvědomit si závislost člověka na přírodních zdrojích a jeho vliv na stav životního prostředí. Tyto poznatky studenti využívají ve prospěch ochrany přírody a principů trvale udržitelného rozvoje. Badatelský charakter výuky umožňuje studentům osvojit si důležité dovednosti, zejména soustavně a objektivně pozorovat, experimentovat a měřit, vést záznamy, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Přírodní vědy zároveň podporují práci s informačními zdroji a vzájemnou spolupráci mezi studenty, rozvíjejí logické uvažování, schopnost klást si otázky a hledat na ně odpovědi a řešit praktické problémy. V sekundě a tercii jsou biologie, fyzika a chemie spojeny do jediného vyučovacího předmětu - integrované přírodovědy a studenti si volí na každý měsíc jiný projekt. V dalších ročnících vyučujeme předměty samostatně.

 • informatika

Informační technologie vnímáme jako důležitý nástroj pro uchopení dnešního světa. Hodiny budují informační gramotnost, schopnost vyhledávat relevantní informace a účelně je zpracovávat. Práce s moderními technologiemi není omezena jen na tento předmět, ale prostupuje všemi předměty.

 • občanská výchova a základy společenských věd

Občanská výchova je prostorem, kde mají studenti možnost postupovat od nejmenších celků k větším a tak budovat svoji osobnost - studenti poznávají sebe, rozvíjejí své kompetence pracovní i studijní a pracují s problematikou mezilidských vztahů v rámci třídy, školy, rodiny i společnosti. Seznamují se s prostředím, ve kterém žijí a řídí se principy jeho fungování (školní pravidla až základy právního státu). Studenti jsou vedeni k přemýšlení o hospodaření z mikroekonomického i makroekonomického hlediska.

Výchova pro život (předmět 4life v sekundě) je pro studenty možností, jak vyzkoušet něco z reálného života a potkat se s odborníky na danou problematiku (studenti realizují velké školní akce, shání sponzory, aj.).

Součástí občanské výchovy je i předmět Finanční gramotnost (v kvartě), který rozvíjí u studentů schopnost orientovat se ve světě financí. Znalosti v této oblasti rozvíjí i základy ekonomie na vyšším gymnáziu.

Studenti v hodinách společenských věd v různé formě prezentují, jak porozuměli často i složitým společenským jevům a učí se debatovat a nacházet souvislosti s ději v současném světě a se svým vlastním životem: prakticky se učí konstruktivně a kultivovaně účastnit debaty i o složitějších nebo přímo kontroverzních tématech a v debatě vysvětlit a hájit svůj názor nebo názor někoho jiného a rozlišovat a porovnávat jednotlivé argumenty a jejich váhu, rozvíjejí svou schopnost vyhodnotit informace a argumenty a na jejich základě zaujmout postoj i s uvědoměním si možných důsledků svého postoje. V rámci mediální výchovy se seznamují s tvorbou mediálních sdělení a sami je tvoří.
Důležitým cílem je výchova k toleranci a k respektování lidských práv, která je jádrem prevence rasistických a xenofobních postojů. Tyto cíle směřují k výchově občanů, kteří se budou aktivně zapojovat do života v demokratické společnosti a budou svobodnými a přitom odpovědnými lidmi schopnými kriticky myslet, lidmi, kteří se nenechají snadno manipulovat a kteří si uvědomují svoji odpovědnost a možnosti.

 • zeměpis

Naším cílem je představit zeměpis jako zajímavý předmět, který integruje celou řadu oborů a dává jim prostorový aspekt; dále pak vzbudit či posílit zájem studentů o poznávání světa. Studenti se naučí klást geografické otázky: kde je to umístěno, proč je to tam, jak to vzniklo, jaký to má vliv na prostředí, jaký má tato poloha vztah k umístění ostatních geografických objektů? Osvojí si schopnost získávat, třídit a analyzovat geografické informace, používat mapy, grafy, texty a fotografie; systematicky vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace z různých zdrojů; rozlišovat jejich kvalitu a hodnotu a být schopni jejich interpretace. Tím rozvíjejí svou dovednost kriticky myslet, posuzovat a porovnávat územní změny, sociální a hospodářské jevy a procesy v prostoru. V sekundě a tercii jsou studenti spojeni dohromady a polovina výuky probíhá v angličtině (vždy jedno pololetí).

 • dějepis

Dějepis vnímáme jako prostředek k rozvoji kritického myšlení, uvažování v souvislostech a hledání příkladů a vzorů pro náš současný život. Cílem studia je také získat základní orientaci v dějinách, to znamená osvojit si základní historickou terminologii a umět časově a prostorově zařazovat historická fakta, osobnosti jevy a procesy. V neposlední řadě rozumět tomu, že historie je konstruována v konkrétním společenském kontextu. Tomu říkáme historická gramotnost.

Fakta a letopočty tak nejsou cílem, ale prostředkem k pochopení souvislostí a posouzení významu historických událostí a osobností pro dnešek a budoucnost. Na nižším gymnáziu se zaměřujeme především na historické fenomény (způsoby vládnutí ve středověku, cestování a obchod, holocaust a lidské chování...), program vyššího gymnázia klade větší důraz i na politické dějiny. Od sekundy do kvarty je polovina hodin vyučována v angličtině, v sekundě a tercii jsou studenti spojeni dohromady.

 • němčina a španělština

S druhým cizím jazykem začínají naši studenti v sekundě s tříhodinovou týdenní dotací. Ve vyšších ročnících přibývají hodiny s rodilým mluvčím, které jsou zaměřeny primárně na rozvoj konverzačních dovedností. Cílem výuky je nejen osvojení jazyka, ale i seznámení s reáliemi příslušných zemí. Studenti po prvních dvou letech (v tercii) dosáhnou úrovně A1 dle SERRJ, v kvintě pak úrovně A2 a v oktávě úrovně B1. V septimě a oktávě je studentům nabízen volitelný předmět seminář a konverzace z německého či španělského jazyka, který celkově prohlubuje studentovu jazykovou kondici, připravuje k maturitě a studiu na VŠ.

 • tělesná výchova

Všechny studenty (bez ohledu na individuální dispozice) vedeme k tomu, aby zažili radost z pohybu a hry a tím získali trvalý kladný vztah ke sportu nebo jiné podobě fyzické aktivity. Studenti si v Tělesné výchově osvojují dovednosti a návyky, které jim dávají možnosti kultivovat vlastní osobnost a zodpovědně pečovat o své tělo. V rámci hodnocení se (kromě aktivity) zaměřujeme především na pokrok v daném cyklu mezi začátkem a koncem cyklu a také pokrok mezi jednotlivými roky studia. Vždy se srovnává pokrok a zlepšení v porovnání se sebou samým, ne s ostatními.

 • estetická výchova

Estetická výchova umožňuje studentům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Estetickou výchovu vnímáme jako šestiletý kurz skládající se ze dvou částí. V primě až kvartě se studenti povinně věnují výtvarné a hudební výchově. V rámci obou větví se studenti potkávají s výukou v angličtině – ve výtvarné výchově v primě a sekundě spolupracuje rodilý mluvčí s českým vyučujícím, hudební výchova je v tercii a kvartě vyučována už jen v angličtině.  V kvintě a v sextě si studenti povinně volí vždy na půl roku buď hudební, výtvarný nebo dramatický obor. Vyučovacím jazykem je angličtina (Music, Drama) nebo čeština (Výtvarná výchova). Studenti obou ročníků jsou spojeni a každé pololetí je zakončeno vystoupením pro veřejnost.

 • volitelné předměty

Od tercie výše dáváme studentům možnost utvářet své vzdělávání i výběrem volitelných předmětů. Nabídka volitelných předmětů se mění každý rok a zahrnuje široké spektrum činností, které umožňují studentům prohlubovat znalosti a dovednosti získané v základní úrovni v hodinách (Creative writing, Prohlubující seminář z matematiky) či se věnovat činnostem, na které v hlavním vzdělávacím proudu ,,není čas´´ (Dílny, Junior Achievement). V septimě a oktávě semináře směřují k maturitě a přípravě na další studium.

 

 

image4144.png
image4159.png
image4211.png
image4172.png
image4185.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png