resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Jak pracujeme

Proč je Gymnázium Duhovka jedinečné?

Osmileté Gymnázium Duhovka je prvním českým gymnáziem využívajícím pedagogickou a výchovnou metodu Marie Montessori, která respektuje děti v jejich přirozenosti, podporuje zvídavost a rozvíjí jejich dovednosti a schopnosti.
 

 • připravené studijní prostředí

Nabízíme dostatek příležitostí pro týmovou práci i vyjádření myšlenek a emocí. Využíváme různé příležitosti pro uplatnění schopností a nadání našich studentů (skupinová práce, projektová a integrovaná výuka, volnočasové aktivity, školní klub, terénní cvičení, jazykové stáže, mezinárodní projekty). Studenti využívají příjemné prostředí pro samostatné a nezávislé zkoumání a objevování (volný přístup do knihovny, k internetu a montessori pomůckám). Prostor ve škole je přizpůsoben jejich vzdělávacím potřebám i relaxaci a trávení volného času.
 

 • respekt

Přistupujeme ke studentům jako k partnerům, nasloucháme jim a umožňujeme jim aktivně se podílet na utváření fyzického i sociálního prostředí naší školy. Studenti vytvářejí třídní pravidla společně s učiteli, vyjadřují se ke školním záležitostem v rámci komunitního kruhu, podílejí se na samosprávě třídy a organizaci školních akcí.
 

 • tvořivé činnosti

Podporujeme v rámci tělesné, hudební a výtvarné výchovy, ale také ve výuce jazyků a při práci na projektech. Při výuce dějepisu využíváme principu dramatizace a rozvíjení uměleckého vyjadřování.
 

 • výuka cizích jazyků

Ve velké míře využíváme tzv. roleplaying (hraní rolí), tedy simulování reálné situace z běžného života. Cizí jazyky se přirozeně prolínají všemi školními činnostmi díky zahraničním rodilým mluvčím a studentům z bilingvních rodin.
 

 • samostatná práce

Ve výuce je vyhrazen prostor na samostatnou práci. Studenti vyhledávají a zpracovávají informace, provádějí pokusy, pracují s laboratorními přístroji. Studenty vedeme k vyjadřování a obhajování svých názorů a postojů, diskusi a kritické práci s informačními zdroji.
 

 • intelektuální činnost i manuální práce

V Montessori pedagogice je velmi důležitý vztah studentů ke škole jako k místu. Studenti se aktivně podílejí na utváření prostředí školy a zažívají tak pocit vlastnictví, zodpovědnosti a sounáležitosti. V rámci vzdělávání připravují a realizují vědecké experimenty, zkoumají přírodní zákonitosti, vytvářejí technické a výtvarné artefakty. Součástí nabídky kroužků i volitelných předmětů jsou Dílny.
 

 • interdisciplinární přístup

Učíme s přesahem do různých oborů a předmětů. Učební osnovy propojují informace a rozvíjí kritické myšlení a uvažování v širším kontextu. Realizujeme se studenty řadu přírodovědných projektů (např. Voda, Energetika) a humanitních projektů (např. Místo, Antika) a mikroekonomických vzdělávacích projektů (např. Vánoční akademie, Den otevřených dveří aj.). Pro sekundu a tercii integrujeme výuku přírodních věd.
 

 • třífázová výuka

Během první fáze učitel prostřednictvím zajímavých činností, příběhů a pomůcek aktivuje a motivuje studenty a probouzí jejich zájem o studium daného tématu tak, aby sami cítili touhu po vlastním, hlubším bádání. Učitel jim v první fázi předává odbornou terminologii a klíčové poznatky jako základ pro jejich další práci. Na konci této etapy si studenti volí svá dílčí témata. V druhé fázi se studenti ponoří do vlastního zkoumání, shromažďování a hodnocení informací a objevování principů. Učitel funguje v tomto období jako pozorovatel a průvodce. Při samostatné práci studentů se uplatňuje vzájemná spolupráce, koordinace, práce ve skupině, rozdělení rolí a zodpovědnost za svěřený úkol. Ve třetí fázi studenti představují výsledky své činnosti, demonstrují porozumění a zvládnutí problematiky daného tématu. Volí si způsob, jakým budou svůj projekt prezentovat spolužákům a případně veřejnosti, a dostávají velký prostor pro uplatnění své kreativity a sebevyjádření.
 

 • mikroekonomické projekty

Klademe důraz na rozvíjení ekonomické nezávislosti v rámci předmětů Výchova k finanční gramotnosti a Výchova pro život, kde se studenti seznamují se základními ekonomickými pojmy, funkcí peněz, finančními produkty, hospodařením, apod. Studenti plánují rozpočet, zajišťují potřebný materiál, vypočítávají ceny jednotlivých prodejních artiklů, prodávají občerstvení a výrobky, vypočítávají zisk, vedou účetní knihu drobných ekonomických projektů. Studenti si uvědomují hodnotu peněz a s vydělanými penězi se také učí nakládat. Rozhodují se, jak velkou částku si nechají na další investice, kolik přispějí na společnou věc (např. nadstandardní vybavení do třídy, školní výlet) a jakou část peněz věnují charitativní organizaci, kterou si sami zvolí.
 

 • možnost volby

Možnost volby vnímáme jako jeden z klíčových rysů Montessori pedagogiky. Věříme, že aktivní možnost volby činností ve výuce rozvíjí vnitřní motivaci studentů a odpovědnost za vlastní vzdělávání. Studenti mohou zpravidla volit jaké aktivitě se budou věnovat či jakou podobu bude mít výstup jejich činnosti.
 

 • věková integrace

Věkově smíšené skupiny jsou charakteristickým prvkem Montessori pedagogiky. V prostředí našeho gymnázia integrujeme studenty sekund a tercií na zeměpis, dějepis, tělesnou výchovu a integrovanou přírodovědu; kvarty s terciemi na volitelný předmět, kvinty a sexty na estetiku a volitelné předměty. Studenti se napříč ročníky potkávají i při řadě projektů či výjezdů.
 

 • práce na statku

Vnímáme, že propojení života studentů s mauální prací na zahradě či na statku a přírodními cykly by mělo být pro montessori školu příznačné. V prostředí městské školy to řešíme pracovními výjezdy na statek (primárně pro studenty nižších ročníků), plánujeme také využít vnitroblok školy pro drobné záhumenkové hospodaření.

image4172.png
image4144.png
image4159.png
image4211.png
image4185.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png