resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O Gymnáziu

Jak pracujeme

Proč jsme jedineční?

Osmileté Gymnázium Duhovka je prvním českým gymnáziem využívajícím pedagogickou a výchovnou metodu Marie Montessori, která respektuje děti v jejich přirozenosti, podporuje zvídavost a rozvíjí jejich dovednosti a schopnosti.

připravené studijní prostředí

Nabízíme dostatek příležitostí pro týmovou práci i vyjádření myšlenek a emocí. Využíváme různé příležitosti pro uplatnění schopností a nadání našich studentů (skupinová práce, projektová a integrovaná výuka, volnočasové aktivity, školní klub, terénní cvičení, jazykové stáže, mezinárodní projekty). Studenti využívají příjemné prostředí pro samostatné a nezávislé zkoumání a objevování (volný přístup do knihovny, k internetu a montessori pomůckám). Prostor ve škole je přizpůsoben jejich vzdělávacím potřebám i relaxaci a trávení volného času.

respekt

Přistupujeme ke studentům jako k partnerům, nasloucháme jim a umožňujeme jim aktivně se podílet na utváření fyzického i sociálního prostředí naší školy. Studenti vytvářejí třídní pravidla společně s učiteli, vyjadřují se ke školním záležitostem v rámci komunitního kruhu, podílejí se na samosprávě třídy a organizaci školních akcí.

tvořivé činnosti

Podporujeme v rámci tělesné a estetické (hudební, výtvarné, dramatické, řemeslné výchovy a fotografie), ale také ve výuce jazyků a při práci na projektech. Při výuce dějepisu využíváme principu dramatizace a rozvíjení uměleckého vyjadřování.

výuka cizích jazyků

Ve velké míře využíváme tzv. roleplaying (hraní rolí), tedy simulování reálné situace z běžného života. Cizí jazyky se přirozeně prolínají všemi školními činnostmi díky zahraničním rodilým mluvčím a studentům z bilingvních rodin.

samostatná práce

Ve výuce je vyhrazen prostor na samostatnou práci. Studenti vyhledávají a zpracovávají informace, provádějí pokusy, pracují s laboratorními přístroji. Studenty vedeme k vyjadřování a obhajování svých názorů a postojů, diskusi a kritické práci s informačními zdroji.

intelektuální činnost i manuální práce

V Montessori pedagogice je velmi důležitý vztah studentů ke škole jako k místu. Studenti se aktivně podílejí na utváření prostředí školy a zažívají tak pocit vlastnictví, zodpovědnosti a sounáležitosti. V rámci vzdělávání připravují a realizují vědecké experimenty, zkoumají přírodní zákonitosti, vytvářejí technické a výtvarné artefakty. Součástí nabídky kroužků i volitelných předmětů je také řemeslná výchova (dílny).

interdisciplinární přístup

Učíme s přesahem do různých oborů a předmětů. Učební osnovy propojují informace a rozvíjí kritické myšlení a uvažování v širším kontextu. Realizujeme se studenty řadu přírodovědných projektů (např. Voda, Energetika, Science Fair) a humanitních projektů (např. Místo, Antika) a mikroekonomických vzdělávacích projektů (např. Vánoční akademie, Den otevřených dveří, Studentská firma aj.). Pro sekundu a tercii integrujeme výuku přírodních věd.

třífázová výuka

Během 1. fáze učitel prostřednictvím zajímavých činností, příběhů a pomůcek aktivuje a motivuje studenty a probouzí jejich zájem o studium daného tématu tak, aby sami cítili touhu po vlastním, hlubším bádání. Učitel jim v první fázi předává odbornou terminologii a klíčové poznatky jako základ pro jejich další práci. Na konci této etapy si studenti volí svá dílčí témata. V 2. fázi se studenti ponoří do vlastního zkoumání, shromažďování a hodnocení informací a objevování principů. Učitel funguje v tomto období jako pozorovatel a průvodce. Při samostatné práci studentů se uplatňuje vzájemná spolupráce, koordinace, práce ve skupině, rozdělení rolí a zodpovědnost za svěřený úkol. Ve 3. fázi studenti představují výsledky své činnosti, demonstrují porozumění a zvládnutí problematiky daného tématu. Volí si způsob, jakým budou svůj projekt prezentovat spolužákům a případně veřejnosti, a dostávají velký prostor pro uplatnění své kreativity a sebevyjádření.

mikroekonomické projekty

Klademe důraz na rozvíjení ekonomické nezávislosti v rámci předmětů 4Life (Výchova pro život) a Finanční gramotnost, kde se studenti seznamují se základními ekonomickými pojmy, funkcí peněz, finančními produkty, hospodařením, apod. Studenti plánují rozpočet, zajišťují potřebný materiál, vypočítávají ceny jednotlivých prodejních artiklů, prodávají občerstvení a výrobky, vypočítávají zisk, vedou účetní knihu drobných ekonomických projektů. Studenti si uvědomují hodnotu peněz a s vydělanými penězi se také učí nakládat. Rozhodují se, jak velkou částku si nechají na další investice, kolik přispějí na společnou věc (např. nadstandardní vybavení do třídy, školní výlet) a jakou část peněz věnují charitativní organizaci, kterou si sami zvolí.

možnost volby

Možnost volby vnímáme jako jeden z klíčových rysů Montessori pedagogiky. Věříme, že aktivní možnost volby činností ve výuce rozvíjí vnitřní motivaci studentů a odpovědnost za vlastní vzdělávání. Studenti mohou zpravidla volit jaké aktivitě se budou věnovat či jakou podobu bude mít výstup jejich činnosti.

věková integrace

Věkově smíšené skupiny jsou charakteristickým prvkem Montessori pedagogiky. V prostředí našeho gymnázia integrujeme studenty sekund a tercií na zeměpis, dějepis, tělesnou výchovu a integrovanou přírodovědu; kvarty s terciemi na volitelný předmět, kvinty a sexty na estetiku a volitelné předměty. Studenti se napříč ročníky potkávají i při řadě projektů či výjezdů.

práce na statku

Vnímáme, že propojení života studentů s mauální prací na zahradě či na statku a přírodními cykly by mělo být pro montessori školu příznačné. V prostředí městské školy to řešíme pracovními výjezdy na statek (primárně pro studenty nižších ročníků), plánujeme také využít vnitroblok školy pro drobné záhumenkové hospodaření.

image4172.png
image4144.png
image4159.png
image4211.png
image4185.png
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png