resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Filozofie Duhovky

Hodnoty Duhovky

Všichni v Duhovce se řídíme těmito hodnotami. Společně s Profilem absolventa jsou pro nás nejdůležitějšími firemními dokumenty, které nám pomáhají v každodenní práci, v kontaktu s ostatními, s našimi dětmi a studenty.

1. Věříme, že v každém člověku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.

 • Pohlížíme na děti bez předsudků o jejich schopnostech a předpokladech. Současný výkon dítěte nemusí mít nic společného s výkonem budoucím.
 • Každý má šanci najít v sobě vše, co potřebuje rozvinout. Pomůžeme mu to najít způsobem, který mu vyhovuje.
 • Připraveným prostředím a s respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima.
 • Podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe a své schopnosti u dětí, učitelů i ostatních spolupracovníků.
 • Učíme tak, aby člověk mohl vždy navázat na to, co již umí, a jeho schopnosti a dovednosti se neustále rozvíjely.
 • Hodnotíme vždy pouze konkrétní chování, nikoli člověka jako takového.
 • Nemůžeme druhým předat, co sami nemáme. Proto v sobě neustále rozvíjíme to, co chceme, aby měli naši žáci a studenti.

2. Vidíme a respektujeme, co potřebují děti, rodiče, učitelé a stát. Chceme tyto potřeby skloubit a uspokojit.

 • Potřeby dětí, rodičů, učitelů a dalších zúčastněných jsou pro nás klíčové. Průběžně je zjišťujeme, vyhodnocujeme a dále s nimi pracujeme.
 • Vytváříme takové prostředí, aby děti, rodiče i učitelé chtěli a mohli sdělovat vše, co potřebují.
 • Podporujeme učitele v rozvíjení sebereflexe a pomáháme jim, aby mohli uplatňovat své silné stránky, byli sami sebou a prožívali úspěšný život.
 • Je pro nás velmi důležité, jak děti spolupracují. Když se spolupráce nedaří, zkoumáme, jestli to nejsme právě my, kteří mají něco změnit.
 • Svobodný člověk zná své limity a omezení. Máme systém jasných pravidel a vyžadujeme jejich respektování dětmi, rodiči, učiteli i dalšími spolupracovníky.
 • Zaručujeme naplnění státem předepsaných vzdělávacích cílů. Ty však doplňujeme o další cíle dané naším vzdělávacím systémem Duhovka.
 • Průběžně Duhovku obohacujeme o nové a osvědčené poznatky z pedagogicko-psychologické praxe a filosofických přístupů z celého světa.
 • U každého nového studenta a jeho rodičů vždy ověřujeme, zda jsou jejich potřeby a očekávání v souladu s našimi možnostmi a zda je budeme schopni uspokojit.

3. Cítíme, že věřit a fandit je víc, než řídit a hlídat. Jsme průvodci na cestě ke spokojenému a úspěšnému životu.

 • Vztahy mezi lidmi v Duhovce budujeme na principu důvěry a vzájemné podpory a průběžně o ně pečujeme. Upřímnost a otevřenost je pro nás prioritou.
 • Všemi prostředky podporujeme chuť dětí i dospělých se trvale učit a poznávat svět kolem sebe i v sobě.
 • Roli pedagoga vnímáme jako roli průvodce. Pomáhá najít cíle, cestu a radost z vědění.
 • Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale je originální v každém z nás.
 • Podporujeme rozvoj jedinečných a silných osobností schopných vytvářet plnohodnotné a respektující mezilidské vztahy.
 • Duhovka má systém pravidel, která platí ve škole pro všechny. Děti učí respektu a hodnotám nejen ve vzdělávání ve škole, ale i ve společnosti.
 • Děti vychováváme komplexně. Víme, že ke spokojenému a úspěšnému životu potřebují nejen znalosti a dovednosti, ale také rozvinutou osobnost.
 • Kulturní a sociální rozdíly mezi dětmi využíváme k podpoře jejich sociální a emoční inteligence a schopnosti obohacovat se odlišnostmi druhých.

4. Vzdělávání chápeme jako spolupráci, která rozvíjí kritické myšlení a schopnost být úspěšný a spokojený ve všech sociálních prostředích a kulturách.

 • Ve vzdělávání nepředkládáme jednoznačnou, definitivní pravdu, ale vedeme ke schopnosti orientovat se v záplavě poznatků a k umění je správně používat.
 • Dítě není prázdná nádoba, do které “lijeme” poznatky, ale kompetentní individualita, kterou není možné zvenčí libovolně měnit.
 • Ideálem učení pro nás nejsou jen vědomosti, ale především schopnost se sám učit a mít z toho radost.
 • Rozvíjíme schopnost spolupracovat s druhými na dosahování společných cílů, ale i schopnost se prosadit.
 • Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.
 • Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím.
 • Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem – učitel je průvodce, který pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje.
 • Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě.
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png