resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško ZŠko Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Pro zájemce o studium

g33521.png

Osmileté denní studium

Nabízíme osmiletý česko-anglický program zakončený mezinárodní i českou maturitou. Inspirujeme se především pedagogikou Marie Montessori, která podporuje a respektuje jak individuální rozvoj dítěte, tak i spolupráci dětí ve skupině.

Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni tací, jací jsou, a uměli si v životě poradit. Očekáváme, že naši studenti budou nejenom dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, ale do budoucna budou mít i zájem o celoživotní vzdělávání a o práci na sobě.

Usilujeme o to, aby se studenti ve škole setkávali s přátelskou a otevřenou atmosférou, ve které se naučí toleranci a zodpovědnosti za své chování a rozhodování. Ve výuce preferujeme metody zaměřené na podněcování zájmu studentů o vzdělávání, rozvoj motivace k učení a růst osobnostních kvalit. Průměrný počet studentů v jedné třídě je dvacet.

Školní vzdělávací program gymnázia Duhovka kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „Cambridge International Examinations“ (prima až sexta) a IB maturity (poslední dva ročníky studia). Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Naše kurikulum respektuje rovnováhu jazykové, společenskovědní a exaktní složky učebního plánu, jehož součástí je i široká nabídka volitelných předmětů .

Dbáme na provázanost studia a běžného života, studenti při projektech pracují i s externími vedoucími. Absolvují i pracovní stáže v různých firmách.

Součástí studia je i celá řada atraktivních školních i mimoškolních aktivit – seznamovací kurz pro primu, mezinárodní projekty, lyžařské a vodácké výcvikové kurzy, lezení po skalách, expedice, výměnné studijní programy se zahraničními školami, nabídka zájmových kroužků a mnoho dalšího.

Dny otevřených dveří

úterý 12. listopadu 2019 a ve čtvrtek 16. ledna 2020 jsme pro Vás připravili:

 • 08:00 - 08:30 Prohlídka školy
 • 08:30 - 10:05 Možnost nahlédnout do výuky ve vybraných třídách
 • 10:05 - 10:25 Coffee break s vedením školy / prohlídka školy
 • 10:25 - 12:00 Možnost nahlédnout do výuky
 • 17:00 - 17:30 Prohlídka školy
 • 17:30 - 18:30 Informační schůzka s vedením školy
g4149.png

Přijímací řízení na Gymnázium Duhovka 2020/2021

Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, druhá polovina přijímacího řízení je v režii školy. Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2020/2021. Podle vyhlášky MŠMT je první termín jednotné přijímací zkoušky stanoven na 16. dubna 2020 (první škola na přihlášce), druhý termín pak na 17. dubna 2020 (druhá škola na přihlášce).
 

Vyhlášení přijímacího řízení 2020

Doručování přihlášek

Na přihlášce nepožadujeme doložení lékařského potvrzení. Je možné podat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději 1. 3. 2020 a to poštou na adresu: Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 - Holešovice; nebo doručit osobně (lze ještě v pondělí 2. 3. 2020) do kanceláře školy (paní Klabíkové).

Přihláška je ke stažení zde nebo ji poskytne ZŠ.

Dotazník pro žáka ke stažení zde.

Kritéria přijímacího řízení

Přijímacího řízení do osmiletého typu studia se zúčastňují žáci, kteří končí 5. třídu základní školy. K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Aktuální informace týkající se termínů přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého Gymnázia Duhovka a časový harmonogram naleznete zde.

Přijímací zkouška se sestává ze dvou částí:

1) písemné (16. 4. nebo 17. 4. 2020)

 • státní testy z českého jazyka a matematiky (na státní testy mohou jít uchazeči v obou termínech (v prvním termínu na školu, která je na přihlášce uvedena jako první))
 • test z angličtiny
 • osobnostní dotazník

2) ústní (mezi 20. - 24. 4. 2020)

 • pohovor s psychologem ověřující studijní předpoklady
 • ústní část z angličtiny

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí:

 1. Výsledek státních testů z ČJ a Mat (30% + 30%) – celkově 60% (dle vyhlášky)
 2. Výsledek pohovoru s psychologem (ověření studijních předpokladů) – 19%
 3. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (do průměru 2 na pololetním hodnocení z páté třídy) - 1%
 4. Zkouška z angličtiny (10% písemná a 10% ústní část) – 20%

Přijato bude max. 44 žáků tj. 2 třídy. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na nástěnce před budovou gymnázia, dále budou zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dní. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z angličtiny. Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na nástěnce gymnázia. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníkem.


Organizační zabezpečení

Uchazeč se dostaví nejpozději 15 minut před začátkem písemné přijímací zkoušky (začátek bude uveden na pozvánce k přijímací zkoušce). Pokud bude uchazeč nemocen, nebo se nebude moci z jiných vážných důvodů dostavit k přijímacímu řízení v řádném termínu, omluví se a po dohodě s ředitelem mu bude určen náhradní termín. Studenti se SPU, kteří doloží posudek z pedagogicko-psychologické poradny budou mít navýšen čas dle doporučení. Termín druhé části (ústní pohovory) bude s uchazeči domluven individuálně  office manažerkou M. Klabíkovou na termín mezi 20. - 24. dubnem 2020. Součástí druhé části je i pohovor rodičů se zřizovatelem a vedením školy. Tento pohovor není hodnocen a nemá tak vliv na přijetí.

Často kladené dotazy

Co přijímačky na Duhovku testují?

Testujeme především akademický potenciál dítěte. To, jestli se mu bude na gymnáziu dařit.  Test ukazuje předpoklady k úspěšnému studiu na gymnáziu, je rozdělen do několika samostatných rovin a zaměřuje se na kompetence, které jsou pro studenta všeobecného gymnázia nezbytné, tj. porozumění úkolům, způsoby řešení, pojmové a numerické vztahy apod.
 

Proč je součástí přijímacího řízení i rozhovor s psychologem?

Pohovor s psychologem se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výchova a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogiky Marie Montessori. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech.
 

Jakou roli hraje angličtina? Mohu se na Duhovku dostat i ze státní školy?

Výsledek z angličtiny představuje 20% váhy přijímacího řízení. Naše škola je dostupná i pro studenty z běžných základních škol.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png